Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

Kinnitatud Eesti Tõlkebüroode Liidu poolt
28.02.2006

 

1. Tõlketeenuse osutamise tüüptingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tõlketeenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) kehtivad kõikide Eesti Tõlkebüroode Liidu liikme (edaspidi: Tõlkebüroo) poolt tõlketeenuse osutamiseks sõlmitud lepingute* lahutamatu lisana.

1.2. Tõlkebüroo ja tõlketeenuse tellija (edaspidi: Klient) vahel sõlmitud lepingu ja Tüüptingimuste vasturääkivuse korral kohaldatakse Tõlkebüroo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingut.

2. Tõlketeenuse mõiste ja osutamise eesmärk

2.1. Tõlketeenus kujutab endast kliendi konkreetsele tarbe- või ilukirjanduslikule eesmärgile suunatud tõlkimisprotsessi, mis lisaks tõlkimisele hõlmab ka kirjaliku teksti keelelist korrektuuri, sisulist ja/või erialast toimetamist. Tõlke all mõistetakse kirjalikku tõlget. Kirjalikuks tõlkeks loetakse kõiki tõlkeid, mis esitatakse Kliendile paberkandjal või elektroonilisel kujul.

2.2. Tõlketeenuse osutamise eesmärk on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ning täielikkusega.

3. Tõlkebüroo õigused ja kohustused

3.1. Konkreetse tõlke tellimisel lepivad Klient ja Tõlkebüroo kokku tellitava tõlke eesmärgis, viimistletuse astmes (kas tõlkimisele lisandub korrektuur või toimetamine) ja tähtajas ning samuti vajalikes tugiteenustes.

3.2. Tõlkebürool on õigus Kliendilt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta, mis on näiteks:

3.2.1. informatiivne

3.2.2. publitseerimine, sh reklaamtekstid

3.2.3. dokument, sh avalikud dokumendid, õiguslikult siduva tehingu aluseks olevad dokumendid, patendid

3.2.4. muu, mida tõlkija peab tõlke teostamiseks teadma.

3.3. Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui Tõlkebüroole teatatud, siis Tõlkebüroo ei vastuta sellest tuleneda võiva kahju eest.

3.4. Kui Tõlkebürood ei teavitata tõlke eesmärgist, kohustub Tõlkebüroo tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Klient on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil (vt p 3.2.1).

3.5. Tõlkebürool on õigus küsida selgitusi/tõlkeid tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada Kliendilt nende kohta informatsiooni kokkulepitud aja jooksul. Vastasel juhul ei saa Tõlkebüroo vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest. Spetsiifilisteks terminiteks loetakse terminid, mis lähtekeeles ei ole üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad.

3.6. Tõlkebüroo on kohustatud tõlke tegema parimate teadmiste ja võimete kohaselt kooskõlas Tüüptingimuste p 2.2 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgiga.

3.7. Tõlkebüroo on kohustatud tagama tõlke valmimise Kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

3.8. Tüüptingimuste p 3.7 sätestatud tähtajast kinnipidamise kohustuse tekkimine eeldab, et Tõlkebüroo on õigeaegselt kätte saanud kõik tõlke tegemiseks vajalikud materjalid ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni. Kui Klient ei taga tõlke tegemiseks vajalike materjalide õigeaegset üleandmist Tõlkebüroole, siis on vastavalt materjalide üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.

3.9. Tõlkebüroo on kohustatud Klienti viivitamatult teavitama asjaoludest, mis takistavad tõlke õigeaegset valmimist, kui takistavaid asjaolusid ei ole võimalik Tõlkebüroo poolt kõrvaldada.

3.10. Tõlkebüroo kohustub Kliendi poolt üleantud materjale käsitlema konfidentsiaalse teabena.

3.11. Tõlkebüroo võib Kliendi palvel säilitada tõlget kokkulepitud aja jooksul. Üldkehtivaks tõlgete säilitamise ajaks loetakse 6 kuud.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on õigus saada Tõlkebürooga kokkulepitud ajal Tõlkebüroole esitatud materjalist tõlge, mis vastab Tüüptingimuste punktile 2.2 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.

4.2. Kliendil on õigus tõlge kätte saada Tõlkebürooga kokkulepitud viisil. Kui Klient ei ole Tõlkebürooga kokku leppinud tõlke elektronposti, posti või faksi teel saatmises, antakse tõlge üle Tõlkebüroo asukohas. Juhul kui Klient on soovinud tõlke saatmist faksi teel, ei saa Tõlkebüroo vastutada teksti moonutuste eest, mis võivad tuleneda faksiedastuse halvast kvaliteedist.

4.3. Kliendil on õigus Tõlkebüroolt tellida üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist. Kui Klient tellib üksnes muudatuste lisamise ja näitab tõlgitavas dokumendis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Tõlkebüroo üksnes osutatud tekstiosad ja Klient on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest ja muude tõlkimisega seotud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4.4. Kliendil on õigus esitada pretensioone tõlke kvaliteedi kohta kuni ühe kuu jooksul pärast tõlke kättesaamist, kui ei lepita kokku teisiti. Klient ei saa esitada pretensioone, kui algtekstiga dokument oli loetamatu (käsitsi kirjutatud või tuhmunud) või muul põhjusel arusaamatu, vaid saab nõuda tõlke muutmist vastavalt Tüüptingimuste p 4.3.

4.5. Kliendil on õigus tellimus tühistada. Sellel juhul on Klient kohustatud Tõlkebüroole tasuma juba tõlgitud lehekülgede eest.

4.6. Klient vastutab, et tõlke tellimisega ei rikuta mingeid autoriõigusi.

4.7. Klient mõistab, et parima tulemuse tagamiseks on oluline valmisolek koostööks tõlkebürooga, mistõttu püüab Klient vastavalt oma võimalustele ja punktile 3.5 kooskõlastada tõlke erialakeelset sisu ning anda tõlkebüroole tagasisidet tõlke kohta.

5. Tõlke üleandmine ning Tõlkebüroo vastutus tõlke kvaliteedi eest

5.1. Tõlkebüroo annab tõlke Kliendile üle vastavalt punktile 4.2.

5.2. Kliendilt Tõlkebüroole algmaterjalina antud käsikirjad, paberkandjal või elektroonilisel kujul esitatud originaaldokumendid ja muud materjalid tagastatakse Kliendile vastavalt kokkuleppele. Kui Klient ei tule pärast e-posti või faksi teel tõlke kättesaamist algmaterjalidele järele, säilitab Tõlkebüroo neid kaks kuud, kui ei lepita kokku teisiti. Seejärel on Tõlkebürool õigus materjalid hävitada.

5.3. Tõlkebürool on õigus arve väljastada ja nõuda tellimuse eest tasumist ka siis, kui Klient vastava kokkuleppe korral ei tule paber- või andmekandjal väljastatavale tõlkele järele pärast tellimuse täitmise tähtaega või selle tähtaja kohta kokkuleppe puudumisel pärast Tõlkebüroo saadetud kirjalikku (sh e-postiga) teadet või vastavate andmete puudumisel töö valmimisest muul viisil teatamist.

5.4. Tõlkebüroo ei ole kohustatud temast mitteolenevatel põhjustel üleandmata tõlget säilitama kauem kui kaks kuud alates tõlke valmimise kuupäevast.

5.5. Kui Klient esitab Tõlkebüroole Tüüptingimuste p 4.4 ettenähtud tähtaja jooksul põhjendatud pretensiooni, lepivad Tõlkebüroo ja Klient kokku tähtaja, mille jooksul Tõlkebüroo on kohustatud oma kuludega vead parandama. Kui Klient tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb Tõlkebüroo kohustusest vigu parandada. Kui Tõlkebüroo parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub Klient Tõlkebüroole kogu tõlketeenuse osutamise eest kokkulepitud summa, välja arvatud juhul, kui viivitamise tõttu kandis Klient otsest tõestatud kahju, mille tekkimist ei olnud Kliendil võimalik mõistlikul viisil tegutsedes ette näha ja ära hoida.

5.6. Kui Tõlkebüroo ei paranda vigu asjakohase tähtaja jooksul, võib Klient lepingu üles öelda või nõuda Tõlkebüroolt hinna alandamist. Vähetähtsate vigade korral ei ole Kliendil õigust lepingust loobuda. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet.

5.7. Soov parandada vigu või teha tõlkes muudatusi ei anna Kliendile õigust jätta arvet kokkulepitud tähtajaks maksmata.

5.8. Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi, samuti tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Klient ei ole andnud vastavalt p 3.5 Tõlkebüroole selliste terminite/lühendite selgitusi või korrektseid tõlkeid

5.9. Tõlkebüroo ei võta endale vastutust nimede ja aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku. Sel juhul on soovitatav, et Klient esitaks Tõlkebüroole translitereeritud nimed ja aadressid.

5.10. Elektroonilisel kujul esitatud tõlgete korral ei vastuta Tõlkebüroo ühildumatuse eest Kliendi tarkvaraga. Tõlkebüroo kasutab üldiselt käibivat kontoritarkvara, et väljastatavad tõlked oleksid klientidele loetavad.

5.11. Kui Klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa Tõlkebüroo piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid Tõlkebüroo kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

5.12. Tõlkebüroo ei saa vastutada tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, vahelejätmised, ebamäärasus või tähenduse puudumine lähtekeelses tekstis.

5.13. Tõlketeenus ei hõlma arvväärtuste ja vääringute ümberarvestamist, kui ei lepita kokku teisiti.

6. Tasu ja tasu maksmise kord

6.1. Klient maksab tõlketeenuste eest Tõlkebüroole tasu (prevaleerimise järjekorras) lepingu, Tõlkebüroo esitatud hinnapakkumuse või Tõlkebüroo hinnakirja alusel koostatud arve järgi.

6.2. Kirjalike tõlgete mahtu arvutatakse tõlgitud teksti standardlehekülgede alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üks standardlehekülg koosneb 1800 tähekohast, hõlmates ka kirjavahemärke ja tühikuid.

6.3. Kui Klient ei teavita Tõlkebürood tõlke eritingimustest või ei esita tõlgitavat dokumenti Tõlkebüroole hinnapäringu tegemise ajal, siis saab Tõlkebüroo Kliendile esitada üksnes eelhinnangu, mis ei ole pakkumusena siduv.

6.4. Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti, sooritatakse maksed pangaülekandega. Tõlkebürool on õigus nõuda ettemaksu või tasumist osaliste maksetena.

6.5. Maksetähtajaks loetakse tõlke valmimisel või vastavalt kliendiga sõlmitud lepingu tingimustele koostatud arvel näidatud kuupäev. See kehtib ka siis, kui klient ei tule tõlkele järgi. Kui Klient ei soorita mis tahes makset Tõlkebüroole tähtaegselt, on Tõlkebürool õigus peatada Kliendi muude tellimuste täitmine. Tellimuse täitmise tähtaeg loetakse pikenenuks makse sooritamisega viivitatud aja võrra.

6.6. Tõlke varalised autoriõigused ei lähe Kliendile üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud. Klient võib tõlget kasutada alles pärast vastava arve täielikku tasumist, kui ei lepita kokku teisiti.

6.7. Maksmisega hilinemise korral on Klient kohustatud tasuma viivist Kliendi ja Tõlkebüroo vahelises lepingus kokkulepitud või arvel näidatud ulatuses.

7. Lõppsätted

7.1. Lepingupooled püüavad kõiki lepingust tulenevaid vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Tõlkebüroo asukohajärgses kohtus.

7.2. Pooled võivad kokkuleppel anda vaidluse ka mõlema poole poolt vahekohtuna aktsepteeritava komisjoni pädevusse.

7.3. Tüüptingimuste mis tahes sätte kehtetuks ja tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.

 

* Lepingu mõiste (võlaõigusseaduse §-s 8):

Lepinguks loetakse kahe või enama isiku vahelist tehingut, millega üks lepingu pool kohustub või kõik lepingu pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma.

Leping sõlmimisel eeldatakse, et pooled saavad aru, mida nad kokku lepivad, neile on teada kõik olulised asjaolud antud tehingu juures ja nad soovivad lepingut sõlmida vabatahtlikult.

St Lepinguks loetakse antud kontekstis Tõlkebüroo ja Tellija vahel sõlmitud kirjalikku kokkulepet (mh e-posti, faksi vm teel) või kahepoolselt allkirjastatud lepinguid tõlketeenuse ja sellega kaasnevate teenuste osutamiseks.