Eetikakoodeks

Eesti Tõlkebüroode Liidu eetikakoodeks

  1. Eesti Tõlkebüroode Liidu (edaspidi Liit) liikmesbüroos teevad tõlkeid kompetentsed tõlkijad. Liikmesbürood võtavad vastu vaid tellimusi, mida nad on suutelised täitma professionaalsel tasemel ja mille mahud vastavad nendel olemasolevatele ressurssidele.
  2. Liikmesbüroo on kohustatud tagama, et tema töötajad, alltöövõtjad, konsultandid, esindajad ja kõik teised tellimuste täitmisega seotud isikud hoiavad konfidentsiaalsena mis tahes informatsiooni praeguste või endiste klientide kohta ning tõlketöös sisalduvat informatsiooni kolmanda isiku kohta, mis on neile teatavaks saanud seoses teenuste osutamisega, ega kasuta nimetatud informatsiooni ühelgi eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud teenuse osutamisega.
  3. Liikmesbürood hoiavad konfidentsiaalsena igasugust informatsiooni Liidu praeguste või endiste liikmete kohta, mis on neile teatavaks saanud seoses Liidus osalemisega, ega kasuta seda informatsiooni ühelgi eesmärgil, mis võiks kahjustada teisi Liidu liikmeid.
  4. Liikmesbürood ei kritiseeri põhjendamatult teiste liikmete tööd ning ei tegele teiste liikmete klientide ja töötajate teadlikult aktiivse värbamisega/ülevõtmisega.
  5. Praeguste ja endiste klientidega, Liidu liikmetega, teiste tõlkeettevõtetega ning avalikkusega suhetes juhinduvad Liidu liikmed heast tavast ja säilitavad erapooletu suhtumise.
  6. Liidu liikmed ei avalda eksitavat reklaami ega esita valeandmeid ennast tutvustavates materjalides.
  7. Liidu liikmed ei esine Liidu nimel isiklike avaldustega ega avalda ühiselt koostatud dokumente oma nime all.
  8. Liidu liikmed ei osale tegevuses, mis kahjustab Liidu mainet ja huvisid.